Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

3684 ace5 500
4962 8dd2 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackatlass blackatlass
3104 2535
Reposted frombrainless brainless viacarmenluna carmenluna

May 05 2019

6119 885f 500
Reposted frommalice malice viadivi divi
7190 ac8c 500
Reposted fromfurore furore viajointskurwysyn jointskurwysyn
6637 9c31 500
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
8888 9850
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viahereyes hereyes
4251 9ef7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahereyes hereyes
1617 7e98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahereyes hereyes
8444 de6f
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viahereyes hereyes
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaaura-lunaris aura-lunaris
0099 8450 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl